Преводи

Обезбедуваме стручно и квалитетно преведување на деловни, стручни и книжевни текстови по најповолни цени на пазарот.

Преводот вклучува и лектура на текстот.

Писмени преводи

Во рамките на писмените преводи, вршиме преводи на општи и стручни текстови, правни документи, деловна комуникација и деловни документи (извештаи, понуди, проценки, спецификации, тендерска документација, финансиски и сметководствени документи и сл.), веб страници, промотивни материјали, брошури, книги, магистерски и докторски трудови, разни документи за лични потреби и т.н. Преводот ќе Ви го испорачаме во договорениот рок, а нудиме и заверка на преводот од овластени судски преведувачи.

Oбласти »

Најчесто вршиме писмени преводи во следниве области:

Економија, право, банкарство и финансии, образование, маркетинг и трговија, религија, осигурување, новинарство, архитектура и градежништво, туризам, машинство и техника, белетристика, медицина и фармација, кулинарство…

Професионални преведувачи »

Преводите ги вршат професионални преведувачи, дипломирани филолози по англиски, германски, албански, турски, руски, италијански, француски, шпански, словенечки, српски, хрватски, бугарски, чешки, грчки и шведски јазик. Нашите преведувачи се специјализирани за преводи во дадените области. Освен тоа, соработуваме и по потреба се консултираме и со професионалци кои работат во областа како адвокати, лекари, сметководители, градежни инженери, машински инженери, архитекти и сл. со кои се проверува точноста и адекватноста на преводот. Со задоволство бараме решенија и за најкомплексните преводи и гарантираме стручен и квалитетен превод.

Како да ја утврдите цената »

Цената на писмениот превод се пресметува по авторска страница која содржи 1800 карактери со празни места. За да проверите колку страници содржи документот употребете ја функцијата Броење зборови или Word Count во програмата Microsoft Word – Tools Menu – > Word Count -> Characters (with spaces). Ве молиме земете во предвид дека бројот на карактери на преводот се разликува од изворниот текст, и може да биде поголем или помал, во зависност од текстот и јазикот на/од кој се преведува.

Преводи на интернет страници и локализација

Денес интернетот игра голема улога во комуникацијата и водењето на бизнисот. Компаниите мораат да бидат присутни на интернет со свои интернет страници каде ги презентираат сите важни информации за својот бизнис. Освен на мајчиниот јазик, компаниите треба да имаат и верзии на интернет страницата и на еден или повеќе странски јазици со што ќе се приближат до многу поширока публика и ќе бидат конкурентни на глобално ниво.

Во услови на глобализација нашите и странските компании бараат нови можности во различни јазични и културни опкружувања. Со јазичната локализација содржината на преводот културно и јазично се прилагодува на целната група, односно на конкретна земја или регион. Локализацијата е еден од најевтините начини да се претставите на странските пазари.

Што нудиме »

Нудиме услуги за преведување и локализација на вашите интернет страници по најповолни цени. Редовните клиенти кои често ги ажурираат своите страници добиваат специјални попусти.

Нашиот тим има големо искуство во работа со интернет страници, така што при преведувањето и локализацијата се води сметка и за оптимизација на вашите страници, преведување на мета таговите, сликите итн. и појавување во првите резултати на интернет пребарувачите како google.com.

Толкување

Очекувате посета од странство? Одите на преговори со странски клиенти? Организирате конференција или обука со странски учесници?

Потребно ви е толкување. Нашиот искусен тим на преведувачи, покрај писмени преводи, обезбедува и професионално и квалитетно усно преведување, односно толкување, и тоа:

Консекутивно толкување »

Консекутивно толкување – при консекутивното толкување толкувачот зборува откако говорникот завршил со зборувањето. Толкувачот седи или стои покрај говорникот и внимателно слуша или фаќа прибелешки. Кога говорникот ќе престане да зборува толкувачот ја преведува пораката на целниот јазик.

Симултано толкување »

Симултано толкување – при симултаното толкување толкувачот ја пренесува пораката на целниот јазик најбрзо што може, додека говорникот истовремено зборува на изворниот јазик, при што толкувачот касни по него само неколку секунди. За симултаното толкување е потребна специјална опрема, при што толкувачите седат во кабини и зборуваат на микрофон, а слушателите го слушаат преводот преку слушалки. За овој вид на преведување се потребни по двајца преведувачи, кои по преведувачките стандарди се менуваат на 15-20 минути.

Толкување на уво »

Толкување на уво – доколку толкувањето е наменето само за еден или двајца слушатели, толкувачот седи до нив и им го шепоти преводот истовремено додека говорникот зборува.

Деловни состаноци, конференции, симпозиуми … »

Преведуваме на деловни состаноци, конференции, симпозиуми, семинари, обуки, прес конференции, меѓународни саеми и изложби, преговори и меѓународни средби, продажба на недвижности, разгледување на туристички атракции итн. Толкувањето обично се одвива на самото место, но исто така може да се врши и толкување и на видео или преку телефон. Обезбедуваме преведувачи и за деловни состаноци во странство.

Лектура

Сите наши преводи се форматираат и лекторираат и се приспособуваат на средината во која ќе се користи преводот. Во овој случај цената на лекторирањето влегува во цената на преводот. Доколку ви е потребна само услуга на лекторирање, нашите стручни лектори, со положен лекторски испит при Министерството за култура, со задоволство ќе го сторат тоа за вас.

Нашиот тим на искусни и овластени лектори врши лектура на секакви видови текстови: лекторирање на дипломски и магистерски трудови и докторски дисертации, секакви видови на правни и деловни текстови, медицински текстови, книжевни текстови и секакви текстови од останатите области.

Зошто лектура? »

Лектурата обезбедува прецизност и стилска адекватност на јазикот. Лекторот го чита текстот и ги поправа сите правописни, печатни и стилски грешки. Како независен читач способен е да ги увиди и најситните грешки и нејаснотии и да ги коригира. При вршењето на лектурата нашите лектори ја користат алатката „track changes“ во програмата Microsoft Word. На овој начин можете да ги видите сите промени што се предложени од лекторот и да ги прифатите или отфрлите, според сопствено видување. Сите корекции, предлози и коментари се прикажани во документот. Со лектурата добивате јасен, прецизен и стилски издржан текст за официјална употреба или печатење.

За сите информации или за нарачка на лектура, контактирајте нè и веднаш ќе ви подготвиме информативна понуда на цени. Во цената е вклучено вршење преглед на употребата на зборовниот фонд, подобрување на структурата на речениците и пасусите, проверка на употребата на стручната терминологија, проверка на конзистентноста на стилот на пишување и преведување, проверка на правописот, лексиката, граматиката, синтаксата, интерпункцијата итн.

Контактирајте не на маил biznisuslugi@gmail.com или на телефоните 071 318 485 и 071 227 229 и ние со задоволство ќе ви подготвиме необврзувачка информативна понуда за цената на бараниот превод, вклучувајќи ги и попустите кои ги нудиме.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!