You are here:Вести»Најдобрите огласи за работа (23, јануари 2013)
Печати

 

 
Oглас бр.1     

We are venture capital Company based in London, currently searching for talented and ambitious brains in Macedonia.

This is the perfect opportunity for a young graduates or a university students to start working remotely for an international company and join a team of young talented professionals providing marketing, admin and professionals services to our company.

ARE YOU READY?

We are hiring English speaking candidates in the following positions:

-    Recruitment/Business development
-    Social media experts
-    Marketing
-    Data entry
-    Programmers and coders
-    Graphic designers
-    Product designers
-    Engineers
-    Foreign Languages 
-    Any other skills or interesting contacts?

If you are smart, dynamic, ready to work hard and process the relevant skills, please do get in touch and apply today!!

Email us  your CV with a recent picture and a brief description of yourself to Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. .

For more information about our projects check our web www.brkv.co.uk and also our BRKV Facebook page.       

 
Oглас бр.2      
SENIOR .NET DEVELOPER

Talent Hunter is аn IT and Telecom Recruitment Company operating on the Balkans, ensuring best professional opportunities for talents in the high-tech industry and providing quick and cost-effective solutions to client companies seeking best talent for their business in the Balkans and in Western Countries. Our long-term goal is to build relations of trust and added value with talented people and leading companies in the IT & Telecom industries.

Our client is an international software development company with operations and teams in different countries across Europe. The company has innovative portfolio of software products and services developed and customized for different industries such as Banking/Finance, Insurance, Retail, and other. For their newly starting operations in Skopje, Macedonia we are currently looking for a talented and experienced professional for the role of:

SENIOR .NET DEVELOPER

In this role, you will be building and programming software products for enterprise clients from different sectors. The programming will include software architecture development, building of new functionalities and modules of the systems, analyses and integration with different client systems.

For the role we would expect from you:

• Min. 3 years in programming with C# and ASP.NET (v.4.0 or 4.5)
• Practical experience with ASP.NET, WCF, Windows Forms, WPF, WCF
• Previous experience with Microsoft Visual Studio, XML/XSLT transactions, SQL programming and MS SQL server
• Good knowledge of OOP design patterns and architecture, web services, UML, and JavaScript/Ajax
• Innovative approach towards technology
• Excellent English

Our client offers:

• Stable and friendly professional environment
• An excellent remuneration package
• Professional training and career development opportunities

Want to learn more? Please send us your recent CV (in English) at: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., stating the position title (S.NET – MK) in the subject line and we will contact you if you have the required skill set!

Доколку сте заинтересирани испратете ваше CV на следниов маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., нагласувајќи ја во наслов позицијата за која аплицирате (S.NET–MK) и ние ќе ве исконтактираме доколку ги исполнувате условите!

Don’t rely on destiny … Give a chance to your dreams!     

 
Oглас бр.3      
Оглас за работна позиција: Oдговорен инженер во лабораторија за испитување на агрегат, асфалт и бетон

Потребни услови:
•    ВСС – Градежен факултет, насока: Конструктивна и/или Патишта и железници
•    Работно искуство: без или со работно искуство во вршење на опити/извештаи за испитување на агрегати, асфалти и бетони
•    Компјутерски вештини: MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Project), Auto Cad, Интернет алатки
•    Возачка дозвола: Б категорија
•    Познавање на јазици: англиски јазик
•    Поседување на овластување Б за проектирање / надзор или ревизии ќе се смета за предност.

Други вештини и карактеристики:

Познавање на техничките услови и стандардите кои се однесуваат на квалитетот на материјалите и нивното испитување (агрегати,асфалти и бетони).
Одлични интерперсонални, комуникациски и аналитички способности, организираност и систематичност во работата, познавање на позитивните правни прописи во Р.М.

Апликациите со назнака за позицијата за која се аплицира, CV и препораки испратете ги на електронската адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. или на ул. „Борис Трајковски“ бр. 111, Скопје, најдоцна до 20.04.2014 г.

Работното време започнува од 08:00 часот до 16:00 часот.
Согласно Законот за Заштита на лични податоци,  Ве молиме во текстот на е-поштата да наведете дали прифаќате Вашите податоци да се чуваат во нашата база на биографии со цел истите да бидат земени во предвид  за идни вработувања во нашата компанија, или сакате Вашите лични податоци да бидат уништени по истекот на активниот оглас. Доколку нема никаква напомена од Ваша страна, податоците ќе бидат уништени.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг на избор и  кои ги исполнуваат бараните услови, ќе бидат повикани на разговор. Ве молиме без телефонски јавувања.
      
Оглас бр.4 

Врз основа на член 22, став 1, точка 1 и член 23, од Законот за работните односи Пречистен текст (Сл.Весник на РМ, бр.52/2012, со неговите измени и дополнувања), и согласноста за обезбедени финансиски средства, бр.02-34188/4, Националната установа Музеј на современата уметност Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС
за потреба од вработување на работник на неопределено време

Се распишува јавен оглас за засновање на работен однос на неопределено време, за работното место: кустос водич - 1 (еден) извршител.
Кандидатите е потребно да ги исполнуваат следните услови:
Општи услови
- да се државјани на Република Македонија;
- да се полнолетни;
- да имаат општа здравствена способност;
- да не им е изречена со правосилна одлука забрана за вршење на професија, дејност или должност;
Кандидатите, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и следните
Посебни услови:
- да имаат завршено ВСС Филозофски факултет група историја на уметноста со над 2 години работно искуство во музејската област, а може и приправник, со познавање на еден светски јазик. Пожелно е познавање на повеќе странски јазици и освен македонскиот, владеење и со албанскиот јазик.
Кандидатите, со своите пријави, треба да ги достават следните документи:
- Пријава за интерес;
- Кратка биографија - CV;
- Доказ за завршено соодветно образование - уверение и диплома;
- Уверение за државјанство, не постаро од 6 (шест) месеци;
- Лекарско уверение за општа здравствена состојба, не постаро од 6 (шест) месеци;
- Уверение од надлежен суд, дека не му е изречена со правосилна одлука забрана за вршење професија, дејност или должност, не постаро од 6 (шест) месеци;
- Доказ за познавање на бараните јазици;
- Потврда за работно искуство во дејноста;
- Фотокопие од лична карта;
Огласот е отворен 5 (пет) дена, од денот на објавувањето во дневниот печат.
Пријавите со бараната документација во оригинал, или заверени кај нотар), можат да се достават преку пошта, во затворено плико, со назнака „ЗА ОГЛАС“ на адреса: „Национална установа Музеј на современата уметност Скопје, ул.Самоилова б.б., нов бр.17, Скопје“, или лично, во архива (од 10,00, до 14,00 часот, секој работен ден).

Изборот од пријавените кандидати ќе се изврши во рок не подолг од 30 (триесет) дена, од денот на завршувањето на огласот.

Пријавите доставени вон утврдениот рок, како и пријавите што не ги содржат бараните документи, во форма како во горенаведеното, ќе се сметаат за ненавремени и/или некомплетни и нема да се разгледуваат.
НУ МСУ Скопје      

 
Оглас бр.5     
TITAN
CEMENTARNICA USJE

Групацијата ТИТАН повеќе од еден век успешно го продолжува својот раст, со особена почит кон поединецот, општеството и животната средина. Ние се потпираме на вештините и залагањата на нашите вработени од сите нивоа во хиерархијата. Наша цел е да ги привлечеме, развиваме и задржиме најдобрите професионалци, при што овозможуваме и нивно напредување и ги наградуваме нивните резултати. На тој начин за Групацијата стекнуваме долготрајни вредности и конкурентска предност.

Цементарница УСЈЕ АД Скопје
Групација ТИТАН бара да вработи

1) Инженер на фаза во погон за производство

Инженерот на фаза во погон за производство учествува во работата на погонот и е одговорен за одредена фаза од одвивањето на технолошкиот процес на производство на цемент. Преку дефинирани задачи, инженерот ќе придонесува за оптимално функционирање на процесот, добивање на квалитетен производ и максимално искористување на капацитетите, организирање на човечките ресурси, а сето тоа со максимално ангажирање за безбедно извршување на задачите, како и со грижа за заштита на животната средина. Истиот/та ќе учествува во следење на квалитетот и залихите на влезните суровини, полупроизводи и финални производи, следење на работата на одделните постројки преку процесните параметри, како и нивната состојба на лице место, соработка на дневни и различни периодични извештаи и ќе учествува во решавање на специфични проблеми од производството. Притоа, треба да развива добри релации со вработените, да биде отворен за нови знаења, но и за пренесување на сопствените знаења на другите вработени. За своето работење ќе одговара на Менаџерот за производство. Можна работа во смени. Основната плата во бруто износ за работното место е од 76.950,00 денари.

Потребни квалификации:

- Дипломиран инженер ВСС VII/1 степен (технолошки, хемиски, електро или машински инженер)
- Познавање нa Microsoft Office
- Одлично познавање на англиски јазик
- Работно искуство во металургија, метална или хемиска индустрија, најмалку 5 години

2) Инженер за контрола на квалитет во Сектор за квалитет

Избраниот кандидат ќе биде задолжен за контрола на квалитетот ва материјалите во процесот на производство, од суровина до готов производ. Го следи квалитетот според зададените цели за квалитет во процесот на производство. Одговорен е за вршење анализи на XRF анализаторот, како и за точно усогласување на алтернативни методи за анализа. Одговорен е за развивање и анализа на статистички податоци. Ориентираност кон задоволување на барања на купувачите. Се очекува иницијатива и предлози за усовршување на процесите. За своето работење ќе одговара на Менаџерот за квалитет. Работа во три смени. Основната плата во бруто износ за работното место е од 59.850,00 денари.

Потребни квалификации:

• Факултет за технолошки и металуршки науки (неоргански насоки) или Природно-математички факултет, Институт за хемиски науки, BCС/VII/1 степен
• Одлично познавање на Microsoft Office
• Одлично познавање на англискиот јазик
• Работно искуство најмалку 3 години

3) Градежен техничар во Лабораторија за готов бегон

Избраниот кандидат ќе биде задолжеа за извршување на активностите во лабораторијата за интерна контрола на производството на готов бегон, контрола на квалитет на влезните суровини (агрегати, адитиви и сл.) и контрола на квалитет на произведениот готов бетон. Овие активности се спроведуваат согласно важечките стандарди врз основа на кои се подготвува и планот за контрола на производството. Добиените резултати се анализираат и се подготвуваат извештаи. Комуникација и посета на клиентите (по потреба на градилиштата). Покрај редовните активности, избраниот кандидат ќе биде задолжен за следење и проучување на референтните стандарди и нивните промени, како и за проучување и развивање нови рецептури за бетон со барани карактеристики. За своето работење ќе одговара на Менаџерот на секторот. Основната плата во бруто износ за работното место е од 37.000 денари.

Потребни квалификации:

- Градежен техничар, IV степен
- Работно искуство за производство на бетон, повеќе од 5 години
- Познавање на англиски јазик
- Работа со MS Office
Конкурентски предности:
- Желба за работа во средина со високи барања
- Висок степен на одговорност, ефективност и ефикасност
- Организациски способности
- Динамичност, мотивираност, иницијативност
- Флексибилност и адаптабилност
- Тимско работење и кооперативност
Кандидатите треба да ја приложат и следнава документација:
1. Мотивациско писмо за аплицирање на огласот на англиски јазик
2. Биографија на англиски јазик (СV)
3. Доказ за завршено образование
4. Дополнителни дипломи и сертификати.
Кандидатите треба даги исполнуваат и општите услови предвидени со Закон. Вработувањето е за неопределено време, полно работно време, со пробна работа од шест месеци. Со Вашето доставување на СV се согласувате Вашите податоци да бидат задржани во нашата база во период од 12 месеци. Само селектираните кандидати за интервју ќе бидат контактирани.
Цементарница УСЈЕ обезбедува еднакви можности за вработување и позитивно ги поттикнува соодветно квалификуваните кандидати без оглед на пол, раса, хендикеп, возраст, сексуална ориентација, религија или убедување.

Документите треба да се достават до
Служба за човечки ресурси и кадровски работи
на е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Рока за доставување: 03.02.2014 година      

 
Оглас бр.6      
КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ - ЖИВОТ АД за осигурување на Живот

Најважното. Најсигурно!
Врз основа на член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за работни односи, Кроација Осигурување АД - Друштво за осигурување на живот со седиште, на ул.Мито Хаџивасилев Јасмин, бр.20, 1000 Скопје, на ден 18.01.2014 година распишува:

ОГЛАС
за пополнување на работното место
Координатор на продажба

Критериуми за аплицирање:
- Минимум 3 години работно искуство во директна продажба - ВСС
- Подготовка на анализи и извештаи
- Изразени комуникациски способности
- Познавање на англиски јазик
- Познавање на работа во Microsoft Office
- Кандидатите со работно искуство во областа на осигурување ќе имаат предност
- Возачка дозвола
Избраниот кандидат ќе работи со полно работно време
Потребна документација:
- Биографија (CV)
- Мотивационо писмо
Заинтересираните кандидати се молат своите пријави да ги достават најдоцна до 24.01.2014 година на адреса: ул.Мито Хаџивасилев Јасмин, бр.20, спрат II 1000 Скопје, Р.Македонија или на e-mail адреса: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., со назнака: Пријава за вработување - Координатор на продажба.      

 
Оглас бр.7    
Согласно член 131 од Законот за високо образование (Службен весник на РМ бр.35/2008 со измените), Ректорот на Европскиот универзитет Република Македонија, распишува:
КОНКУРС
за избор на наставник

I. ФАКУЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА

Избор на наставник во сите наставно - научни звања по предметот Македонски јазик - 1 /еден/ извршител;
Кандидатите за избор во сите наставно - научни звања, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени со Законот за високото образование.

Покрај општите услови утврдени со Законот за работни односи кандидатите за избор на наставник во сите наставно - научни звања треба да ги исполнуваат и следните услови:

- да ги исполнуваат критериумите за избор на наставници согласно ЗВО;
- да имаат научен степен доктор на науки во научната област во која конкурираат;
- да имаат објавено научни трудови и публикации согласно ЗВО;
- да имаат способност за изведување на високообразовна дејност;

Кандидатите треба да достават:

- пријава по конкурс;
- кратка биографија (CV);
- диплома за научен степен доктор на науки во научната област за која конкурираат;
- список на објавени научни и стручни трудови и по еден примерок од истите;
- државјанство;
Согласно чл.23 од ЗРО (ПТ Сл. Весник на РМ бр.54 од 15.04.2013 год.) се објавува:
Висина на основни месечни примања : 20.000 денари
Неделно работно време : Понеделник Петок;
Дневно работно време : 08,00 -16,00 часот;
Конкурсот трае 7 (седум) дена почнувајќи од 17.01.2014 заклучно со 23.01.2014 година.
Изборот на кандидатите се врши според роковите предвидени со Законот за високо образование.

Пријавите и документацијата по конкурсот кандидатите да ги достават во архивата на Европскиот Универзитет Република Македонија на адреса бул.Св. Климент Охридски бр. 68 Скопје.      
 
Оглас бр.8    
Врз основа на член 15 од Стаутот на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија Скопје бр. 02-770 од 28. '10.2013 год. како и врз основа на Одлуката за распишување на јавен конкурс за избор на директор на ЈП „Македонска радиодифузија” - Скопје бр. 02-1602/3 од 30.12.2013 година, Управниот одбор на ЈП „Македонска радиодифузија“ -  Скопје, објавува

ЈАВЕН КОНКУРС
за избор на Директор на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје
бр. 01/2014

Кандидатите за директор на ЈП „Македонска радиодифузија Скопје”, треба да ги исполнуваат следните услови, потребни за извршување на работата, предвидени во Законот за јавни претпријатија (Службен весник на Република Македонија 6р. 3€Ѓ96; 06Л32; 4Q.-'D3; 4&06; 22/07; 83/09; 96/10; 06/12 и 119/13), како и Статутот на ЈП Македонска радиодифузија Скопје, и останатите акти на претпријатието:

- да е државјанин на Република Македонија;
- да та завршено високо образование од областа на електротехничките науки, отсек Е.Т.Е.
(VII степен);
- да има работно искуство најмалку од 5 години на струката по дипломирање;
- посебни познавања од областа на радиодифузијата и електронските комуникации;
- познавање на странски јазик, што се докажува со уверение за познавање на странски јазик.
Потребни документа кои кандидатите ќе треба да ги достават се следните:
- Пријава за конкурс;
- Кратка биографија;
- Мотавационо писмо за причините поради кои се аплицира за предметниот оглас;
- Доказ за завршено високо образование (диплома или уверение);
- Доказ за работно искуство;
- Доказ за докажување на посебните познавања од областа на радиодифузијата и електронските комуникации;
- Доказ за познавање на странски јазик.
Секој заинтересиран кандидат е должен да достави програма за работа и развој на јавното претпријатие Македонска радиодифузија Скопје, за наредниот период од четири години.
Потребните документа се поднесуваат во оригинал или копија заверена кај нотар.
Кандидатите кои се пријавуваат потребно е силно да веруваат во сопствениот капацитет, да поседуваат менаџерски способности и лидерски вештини, способност за тимска работа и да се подготвени за темелена посветеност, силен ангажман и предизвици.

Сите пријавени кандидатите имаат еднакви можности да бидат примени согласно нивните способности, образование, искуство и личен капацитет.

Пристигнатите документи ќе ги прегледува три члена комисија избрана од страна на Управниот одбор на Јавното претпријатие, која во рок од 8 (осум) дена по истекот на рокот на конкурсот, целокупната документација ќе ја достави до Управниот одбор. Управниот одбор во рок од 15 дена од денот на доставувањето на документацијата, носи Одлука за избор на Директор. Пријавите со потребните документи се доставуваат во затворено плико, лично во архивата на ЈП Македонска радиодифузија Скопје или no пошта на следната адреса: Јавно претпријатие Македонска радиодифузија Скопје, бул. Гоце Делчев бр. 18, Скопје, со назнака (ЗА ЈАВЕН КОНКУРС бр. 01/2014).

Огласот трае заклучно со 24.01.2014 година (петок).

Ненавремената, нецелосната и неуредна пријава нема да биде предмет на разгледување      


Согласно член 132 од законот за основно образование („Службен весник на РМ„бр. 103/08, 116/10, 156/10, 18/11,51/11,06/12, 100/12 и 24/13), и член 72 и 76 од Статутот на училиштето, а врз основа на Одлуката бр. 0229/2 од 15.01.2014.г Училишниот одбор при Посебното основно училиште „Д-р Златан Сремец“ - Скопје, објавува повторно

Оглас бр.9
за избор на директор

Покрај општите услови утврдени со закон, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:
- да ги исполнуваат условите за наставник, педагог или психолог
- да имаат најмалку пет години работно искуство во установа за воспитно-образовна дејност, верифицирана од Министерството за образование и наука
- да се државјани на Р.Македонија
- да се физички и психички здрави
- да го познаваат македонскиот јазик и кирилското писмо
- да имаат положен испит за директор
Потребни документи:
- молба со куса биографија
- диплома за завршено образование
- потврда за работно искуство во воспитно-образовна дејност
- уверение за државјанство
- уверение дека е физички и психички здрав
- уверение дека не е осудуван
- уверение за положен испит за директор
- програма за работа за период од четири години
Огласот трае 8 (осум) дена од објавувањето. Изборот ќе се изврши во рок од 30 дена од завршувањето на огласот.
Молбите со потребните документи да се достават до Училишниот одбор при Посебното основно училиште „Д-р Златан Сремец„-Скопје, ул. „Емил Зола“ - 5, тел. 02/2770-446
Некомплетираните и ненавремено доставените документи нема да се разгледуваат.
Кандидатите кои ќе ги исполнуваат условите предвидено со огласот, ќе бидат повикани на интервју.
ПОУ „Д-р Златан Сремец“ - Скопје


Оглас бр.10
Врз основа на член 117 став 1 алинеа 5 од Законот за заштита на децата (Сл.весник на РМ бр. 23/2013), член 26 став 1 алинеа 5 од Статутот на ЈДГ”Весели Цветови” на општина Кисела Вода во Град Скопје, а во врска со Одлуката за распишување оглас за избор на Директор бр. 08-4939/1 од 18.09.2013година донесена од Градоначалник на ОКВ, Управниот одбор на ЈДГ”Весели Цветови” на општина Кисела Вода во Град Скопје распишува

ЈАВЕН ОГЛЛС
за избор на Директор на ЈД. „Весели Цветови“ на општина Кисела Вода во Град Скопје

1.  3а директор на детска градинка може да биде лице кое покрај општите услови утврдени со закон ги исполнува и условите утврдени во чл. 120,134,135 и 142 од Законот за заштита на децата (Сл. весник на РМ бр. 23/2013) тоа:
- да имаат завршено високо образование (со стекнати 240 кредити ЕКТС или завршен VII/1) и ги исполнува условите утврдени во чл.134 и 135 од Законот за заштита на децата, за воспитувач, стручен работник, стручен соработник, лице со завршен филолошки факултет наставна студиска програма и специјалистички студии за предучилишни педагози, правник и економист) и над 4 години работно искуство по дипломирањето;
- да е државјанин на Република Македонија;
- да е физички и психички здрав;
- да го познава македонскиот јазик и кирилското писмо;
- да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност;
- да не му е изречена казна со правосилна судска пресуда со која е осудено за кривично
дело за семејно насилство, одземање на малолетно лице, негрижа или злоставување на малолетно лице или родосквернување, за кривично дело од групата на дела против половата слобода, без оглед на изречената санкција и кај кое во согласност со закон е утврдено дискриминаторско однесување;
- да достави програма за работа на јавната установа.

3. Јавниот оглас трае 8 дена од денот на објавувањето во дневниот печат.
4. Изборот на кандидатот ќе се изврши во рок од 45 дена од денот на завршување на огласот.
5. Именувањето на Директор се врши за време од 4 години.

Пријавата со потребни документи (фотокопија од диплома или уверение за завршено образование заверена на нотар, потврда за работно искуство, уверение за државјанство, лекарско уверение, уверенија од надлежен суд, и програма за работа на Градинката) да се достават во архивата или на адреса: ЈДГ „Весели Цветови“ - на општина Кисела Вода во Град Скопје, ул. „Ѓорѓи Сугаре“ бб

Со назнака за „Јавен оглас за избор на Директор“

6. Некомплетни и ненавремени документи нема да се разгледуваат.
Управен Одбор на ЈДГ „Весели Цветови“ - Скопје


Оглас бр.11
Вип е постојано во потрага по талентирани луѓе со цел да обезбеди најдобри комуникациски решенија за своите корисници. За да го зајакне својот Оддел за корисничка услуга, Вип бара кандидати за следната позиција:

АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНАЏЕР
Опис на работното место
- Развој, унапредување и спроведување стратегии за контакт со корисниците во различни сегменти на корисници
- Креирање стратегија за управување со жалби на ниво на компанијата
- Подобрување на управувањето со барањата и жалбите на корисниците на ниво на сегменти
- Следење, дефинирање и оптимизирање на процесите и постапките
- Развој на долгорочни планови за користење ресурси и естимација на обемот на работата преку годишни планови и годишен буџет
- Редовен преглед на моменталната работа во рамките на Одделот за корисничка услуга, со акцент на трошоците и ефикасноста
- Навремено и ефективно управување со корисничката архива на Вип оператор
- Проактивно претставување на Одделот за корисничка услуга во проекти од повисок ред
Потребни квалификации
- Универзитетска диплома
- Минимум 2 години претходно искуство на менаџерска позиција
- Искуство во управување со односи со корисници
- Вештини за донесување одлуки
- Искуство во известување и анализи
- Искуство во организирање работа
- Способност за организација и распоредување задачи
- Одлични вештини за управување со луѓе
- Позитивност, професионалност и став ориентиран кон корисниците
- Напредно ниво на познавање англиски јазик (пишан и говорен)

Работниот однос се заснова на определено време од 6 (шест) месеци со можност за продолжување на договорот.

Дневното работно време на оваа позиција е 8 (осум) часа, со почеток од 09.00 до 1 7.00 часот. Неделното работно време е од понеделник до петок.

Предвидената основна бруто-плата за позицијата изнесува 64.500,00 денари.

Избор на пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена no истекот на рокот за пријавување во зависност од бројот на пријавените кандидати.

Вип го задржува правото да не ја пополни огласената работна позиција.

Доколку сте вреден работник, имате енергија и ентузијазам, како и професионални компетенции за да работите успешно во областите наведени погоре, испратете Ваша кратка биографија и мотивациско писмо на англиски јазик со ознака Административен менаџер на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Краен рок за доставување апликации e 26.1.2014 r.

Ќе бидат контактирани само кандидатите што ги исполнуваат горенаведените барања.

--------------------------------------

At Vip, we are always on the lookout for talented people in order to ensure that we offer the best communications solutions to our customers. In order to strengthen our Customer Service Department we are now recruiting for the following position:

ADMINISTRATION (BACK OFFICE) MANAGER

Key Responsibilities
- Develops, improves and implements customer contact strategy ,for different segments of customers
Creates Complaints Management Strategy at company level
- Improves, ensures and manages segment-based handling of customer requests and complaints
- Continuously monitors, defines and implements optimization of processes and procedures
- Develops long-term capacity plans and provides workload prediction for annual budgeting and planning
- Regularly provides an overview of the current performance within the customer service, especially in terms of cost and efficiency
- Manages Vip operator's Customer Archive, ensuring timely and effective administration
- Proactively represents CS on selected high-profile projects and acts as voice of the customers concerning all relevant issues
Job Requirements
- University degree
- Minimum 2 years of experience on a management position
- Experience in contacts with customers and CRM
- Decision-making skills
- Experience in reporting and analyses
- Experience in organization of work
- Ability to organize and delegate tasks
- Strong people management skills, previous experience would be an asset
- Positive, professional and customer-oriented attitude
- Fluent in English, both written and spoken
The working conditions are based on probation period of 6 (six) months, with possibility of extending the contract.
The daily working time for this position is 8 (eight) hours, starting from 09:00 to 1 7:00 o'clock. The weekly working time is from Monday to Friday.
The proposed basic gross salary for this position is 64,500.00 MKD.
Selection of the applicants will be made within 45/90/1 20 days after the deadline for submitting the applications, depending on the number of applicants.
Vip reserves the right not to fill the vacancy.
If you are hard worker and have the energy and enthusiasm as well as the professional competencies to excel in the areas described above, please send your CV and cover letter in English with title of the subject Administration (Back Office) Manager to the following e-mail address: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
The deadline for submitting your application is 26.1.2014.
Only candidates who meet the above requirements will be contacted.


 
Оглас бр.12   
ОГЛAС
за вработување
Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Бул. Св. Климент Охридски 586 1-2/4 има потреба од

- 1 (еден) менаџер за човекови ресурси

Услови:

1. ВСП факултет за менаџирање на човекови ресурси или постдипломски студии за менаџирање на човекови ресурси
2. Познавање на Microsoft Office
3. Работно искуство и познавање на странски јазик ќе се смета за предност. Компанијата обезбедува средства во износ од 22.000 денари
Работното време е 8 часа дневно или 40 часа неделно со почеток на работно време во 8:00 до 16:00 часот
Be молиме кратко CV (кратка биографија) да доставите на маил Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. најдоцна до 22.01.2014
Д.О. ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ      


 
Оглас бр.13   
Republic of Macedonia

AGENCY FOR REAL ESTATE CADASTRE

Real Estate Cadastre and Registration Project
IBRD Loan Number: 7928MK
Request for Expressions of Interest
Individual consultant services for the assignment:
Performance of analyses of the current hardware architecture and definition of the required hardware architecture for the Agency for Real Estate Cadastre Contract No. MK-RECRP-7928MK-CS-IC-C5.2-3

1. This Request for Expressions of Interest follows the General Procurement Notice for this project that appeared in UN Development Business and dg Market on July 26, 2010.
The Republic of Macedonia has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development toward the cost of Real Estate Cadastre and Registration Project, and intends to apply part of the proceeds to make payments under the following consulting services: Performance of analyses of the current hardware architecture and definition of the required hardware architecture for the Agency for Real Estate Cadastre.

2. The Agency For Real Estate Cadastre now invites eligible Individual Consultants to indicate their interest in providing the above mentioned services. Interested Consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services (CV's, references and infor­mation about successfully completed similar assignments in similar conditions, etc.). The expected period for the duration of the services is 2 months, with maximum of 30 working days within the planed period (10 working days in the AREC HQ and 20 working days at home office).

3. The main objective of the assignment of the Consultant is to prepare an analysis of the current hardware architecture and definition of the required hardware architecture for the Agency for Real Estate Cadastre in respect to the current and planned business processes and software solutions including financial analysis, as well as drafting a technical specification for the proposed future hardware architecture/solutions.

4. The following qualifications and experience of the International Consultant are required:
- Minimum Bachelor's Degree in Computer Science / Electrical Engineering with 5+ years related experience. Advanced degree in com­puter sciences would be an advantage.
- Engineering level knowledge in networking, infrastructure design, server, virtualization, storage, management / monitoring tools and information security.
- Strong understanding of Datacenter Architecture and design engineering, supporting evidence from other clients for successful com­pletion of previous projects of a similar nature should be submitted
- Experience with migration of datacenter elements in an enterprise scope and scale.
- Strong understanding of system / application migration methods and technologies.
- Strong documentation and process adherence skills
- Good communication skills, ability for teamwork and good coordination skills (identifying the organization’s needs; breaking large sys­tem requirements down into manageable parts; making sure that systems meet quality standards and procedures)
- Good knowledge of the English language is essential.
The following qualifications shall be considered as an advantage:
- Strong understanding of ITIL type process executions and frameworks
- Any certificates as is: ISEB Certificate in IT Architecture; Microsoft Certified Architect (MCAP); Open Group IT Architect Certification; Sun Certified Enterprise Architect (SCEA); IBM Service Orientated Architecture Solution Designer; Oracle Certified Master, Java EE 6 Enterprise Architect; Cisco Certified Design Professional (CCDP); etc.
5. An individual Consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004, revised October 2006 and May 2010, Section and Selection of Individual Consultants. Interested eligible consultants may obtain further information at the address below during office hours 09:00 to 15:00 hours CET, Monday to Friday.
6. Interested consultants' are invited to submit their CV’s in English electronically (as word document, or in pdf format) or in hard copy, which should among all outline that they are qualified to carry out the services.
Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by January 31, 2014.

Agency for Real Estate Cadastre

Project Management Unit

Ms. Tatjana Cenova Mitrevska
Trifun Hadzi Janev 10, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia
Fax: +389 2 3175 987 ext. 103;
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Агенцијата за Катастар на Недвижности Единица за Управување со Проектот Катастар на Недвижности и Регистрација, објавува Покана за Изразување на Интерес за консултантски услуги индивидуален консултант за изготвување на анализа на постоечката состојба со хардверската архитектура и дефинирање на потребната хардверска архитектура на Агенцијата за катастар на недвижности.

Заинтересираните Индивидуални Консултанти треба да достават Писмо за изразување на Интерес, CV и останати информации, најдоцна до Јануари 31, 2014, на погоре наведената адреса.